Уважаеми господа,

Имаме налични кондензатори без ПХБ от: 0.5kHz; 1kHz; 2.5kHz; 10kHz Във връзка със замяната на оборудването, което съдържа полихлорирани бифенили, Ви моля да ми предоставите информация за кондензаторни батерии които притежавате.

Фирма Шандор ООД осигурява  доставка на кондензаторни батерии, които не съдържат полихлорирани бифенили. (ПХБ).

Кондензаторите са с по-голям ток и напрежение. Когато пещта работи на 0,8Kv, кондензаторите  на 1.0Kv не се натоварват много и по този начин не се прегряват.

 

In connection with replacement of the equipment which contains Polychlorinated Bifenili, I ask you to give the information on capacitors which have in stock.

The firm "SHANDOR" Ltd provides delivery capacitors which do not contain Polychlorinated Bifenili - PCB/PCT.